VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP

  1. Nghị định 51/2010/NĐ-CP
  2. Thông tư 32/2011/TT-BTC
  3. Thông tư 39/2014/TT-BTC
  4. Thông tư 37/2017/TT-BTC
  5. Nghị định 119/2018/NĐ-CP
  6. Thông tư 68/2019/TT-BTC
  7. Nghị định 123/2020/NĐ-CP
  8. Thông tư 88/2020/TT-BTC - BỔ SUNG ĐIỀU 26 THÔNG TƯ SỐ 68/2019/TT-BTC

1. Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ban hành ngày 14/05/2010 quy định về việc tạo, phát hành hóa đơn điện tử; sử dụng, lưu trữ, bảo quản hóa đơn điện tử và hủy hóa đơn điện tử của đơn vị đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng. Đặc biệt, ở Nghị định này có điều khoản về những mức phạt cụ thể của các hành vi vi phạm về khởi tạo hóa đơn điện tử.

Để tìm hiểu thêm về các điều khoản cụ thể của Nghị định 51/2010/NĐ-CP, bạn có thể truy cập vào địa chỉ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-51-2010-ND-CP-hoa-don-ban-hang-hoa-cung-ung-dich-vu-105694.aspx

2. Thông tư 32/2011/TT-BTC

Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; cách lập và cách xử lý hóa đơn điện tử đã lập khi có sai sót và cách lưu trữ, tiêu hủy hóa đơn điện tử khi hết thời gian lưu trữ. Đặc biệt, thông tư này còn quy định về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Để tìm hiểu thêm về các điều khoản cụ thể của Thông tư 32/2011/TT-BTC, bạn có thể truy cập vào địa chỉ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-32-2011-TT-BTC-huong-dan-ve-khoi-tao-phat-hanh-su-dung-hoa-don-dien-tu-120233.aspx

3. Thông tư 39/2014/TT-BTC

Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 quy định về đối tượng áp dụng, nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn điện tử. Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Thông tư quy định cụ thể về trường hợp bên mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi muốn chuyển sang hóa đơn điện tử và nguyên tắc lập cùng những quy tắc trong ủy nhiệm hóa đơn.

Để tìm hiểu thêm về các điều khoản cụ thể của Thông tư 39/2014/TT-BTC, bạn có thể truy cập vào địa chỉ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-39-2014-TT-BTC-huong-dan-51-2010-ND-CP-04-2014-ND-CP-hoa-don-ban-hang-hoa-dich-vu-229190.aspx

4. Thông tư 37/2017/TT-BTC

Thông tư 37/2017/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều ở Thông tư 39/2014/ TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Thông tư điều chỉnh chủ yếu về thời gian doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng nói chung và hóa đơn điện tử nói riêng nhanh hơn, đồng nghĩa là kế toán cần thực hiện chủ động nhanh hơn hồ sơ và các thủ tục xin được sử dụng hóa đơn điện tử.

Để tìm hiểu thêm về các điều khoản cụ thể của Thông tư 37/2017/TT-BTC, bạn có thể truy cập vào địa chỉ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-37-2017-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-39-2014-TT-BTC-206-2015-TT-BTC-348311.aspx

5. Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 12/09/2018 đã đánh dấu một bước tiến trong lộ trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử của Chính phủ. Nghị định này quy định rõ thời gian hoàn thành chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử; chi tiết các loại hóa đơn điện tử cũng như nguyên tắc lập, nội dung lập và thời điểm lập hóa đơn điện tử.

Để tìm hiểu thêm về các điều khoản cụ thể của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, bạn có thể truy cập vào địa chỉ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-119-2018-ND-CP-quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu-394152.aspx

6.    Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Để tìm hiểu thêm về các điều khoản cụ thể của Thông tư 68/2019/TT-BTC, bạn có thể truy cập vào địa chỉ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-68-2019-TT-BTC-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-119-2018-ND-CP-ve-hoa-don-dien-tu-405141.aspx

7.    Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Để tìm hiểu thêm về các điều khoản cụ thể của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, bạn có thể truy cập vào địa chỉ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx

8.    Thông tư 88/2020/TT-BTC - BỔ SUNG ĐIỀU 26 THÔNG TƯ SỐ 68/2019/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa.

Để tìm hiểu thêm về các điều khoản cụ thể của Thông tư 88/2020/TT-BTC, bạn có thể truy cập vào địa chỉ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/Thong-tu-88-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-68-2019-TT-BTC-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hang-457437.aspx

Với vị thế là một trong những đơn vị phát triển phần mềm hóa đơn điện tử tiên phong, đã được cơ quan thuế thẩm định. Hóa đơn điện tử Vi Na đảm bảo đầy đủ các chức năng theo quy định của Nhà nước cũng như tính bảo mật, minh bạch và thuận lợi.

Với những ưu thế vượt trội đó, Smartvas đã được rất nhiều doanh nghiệp tin tưởng và sử dụng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ theo Hotline: 19006676 (1.000đ/phút) hoặc thông qua website: http://smartvas.vn/bang-gia-hddt

Bài viết trên đây đã cung cấp những điểm chính cũng như ý nghĩa của các Nghị định, Thông tư liên quan tới hóa đơn điện tử. Với sự hiểu biết về các quy định về hóa đơn điện tử cùng với sự hỗ trợ từ Smartvas thì việc người dùng có thể tiếp cận được và sử dụng tốt hóa đơn điện tử là điều hoàn toàn dễ dàng.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VI NA
41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM
Tòa Nhà AC, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (028)73006276
Hỗ trợ kỹ thuật: 19006276 (5.000đ/phút) - 19006676 (1.000đ/phút)
Email: info@smartvas.vn

© 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VI NA

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×
Số điện thoại
HOTLINE: 19006276 (5.000đ/phút) - 19006676 (1.000đ/phút)